Handelsbetingelser for rejser

BETINGELSER FOR PAKKEREJSER

 

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Atlantic Salmon Fly fishing (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

 

 1. AFTALEINDGÅELSE:

1.1. Indgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt. Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende. Den rejsende accepterer skriftligt tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

Den rejsende accepterer rejsearrangørens tilbud telefonisk. Rejsearrangøren oplyser - inden den rejsende accepterer – den rejsende om relevante vilkår for aftalen, samt hvor den rejsende kan finde disse almindelige betingelser. 

 

1.2. Rejsedokumenter

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder men ikke begrænset til ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse aftalens indgåelse. Den rejsende er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsearrangøren kan kontakte den rejsende både før og under rejsen. Hvis den rejsende ikke modtager rejsedokumenterne inden 2 dage, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filtret. Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.) og straks reagere over for rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

 2. PRIS OG BETALING:

2.1. Pris

Ved bestilling af rejsen opkræves et depositum svarende til 50% af rejsens pris. Restbeløbet opkræves senest 2 måneder inden afrejse. Depositum og restbetalinger er ikke refunderbare. I nogle tilfælde vil restbetalinger forfalde mere end 2 måneder inden afrejse. Dette skyldes at rejsearrangøren afregner lokale operatører for fiskerettigheder i bl.a. Norge forud for sæsonstarten. Rejsens pris er en såkaldt ”pakkepris”, som primært dækker udgifterne til fiskevandet og overnatning. Øvrige omkostninger til transport, forplejning etc. er IKKE dækket.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer (fx fiskekort, desinficering af udstyr o.l.), som ikke er dækket. Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet. 

 

2.2. Betaling

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsearrangøren ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

 

3. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring er den rejsende selv ansvarlig for at tegne disse.

 

 4. DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER:

4.1. Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

 

Den rejsende er selv ansvarlig for at være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Er der spørgsmål hertil, kan den rejsende kontakte rejsearrangøren.

 

4.2. Bevægelseshæmmede personer

De rejser, som rejsearrangøren tilbyder kan ikke gennemføres for den rejsende, hvis denne er bevægelseshæmmet fx kørestol o.l.

 

4.3. Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde rejsearrangøren ansvarlig.

 

4.4. Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende rette henvendelse til rejsearrangøren og oplyse om det senere fremmøde. Den rejsende er selv ansvarlig for al transport, hvorfor rejsearrangører ikke kan holdes ansvarlig herfor. Den rejsende kan således ikke annullere eller få betaling refunderet baseret på forsinket fremmøde.

 

4.5. Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser/regler, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører, herunder regler ifm. hus der overnattes i, regler ved fiskevandet etc.

Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af rejsearrangøren eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i pakkerejsen. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

 

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd, manglende overholdelse af gældende regler etc.. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris. Såfremt regler for udøvelse af fiskeri ændres af myndighederne i det pågældende rejseland, vil der ikke være nogen refusion

af rejsen. Dette kan være lukning af fiskeriet i elve p.g.a. udsving i vandstand – særligt ved lav vandstand kan myndighederne vurderer, at fiskeri ikke kan udføres på en forsvarlig måde i det pågældende vandløb.

 

Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, øvrige påkrævede dokumenter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod rejsearrangøren, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører. 

 

5. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE

5.1. Overdragelse af pakkerejsen

Den rejsende kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på kr. 1.000,- samt eventuelle omkostninger, som rejsearrangøren måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives til rejsearrangøren senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

 

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

 

 

Atlantic Salmon Fly fishing arrangerer Rejser med en formidlingsaftale hos Unitas Rejser A/S med reg. nr. 0128 i Rejsegarantifonden.